Regulamin

Inter Arts Agency REaction

REGULAMIN Centrum Tańca i Ruchu REakcja

1. Każdy Klient CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. W zajęciach mogą brać udział osoby posiadające ważny karnet lub które wniosły jednorazową opłatę za zajęcia bądź posiadają kartę multisport , fit profit lub ok-systems.

3. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

4. Przed wejściem na salę obowiązuje zmiana obuwia, przeznaczonego do ćwiczeń (innego niż przyszło się na zajęcia – nawet w ciepłych porach roku). Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.

5. Szatnia oraz sanitariaty dostępne są dla klientów CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA na terenie prowadzonych zajęć w przynależnych pomieszczeniach.

6. Karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu. Należy przestrzegać ważności karnetów – karnety, które straciły ważność nie będą honorowane.

7. Po upływie terminu określonego w karnecie (ostatni dzień miesiąca), automatycznie traci on ważność, nawet jeśli Klient nie wykorzystał wszystkich wejść i bez względu na zdarzenia uniemożliwiające wykorzystanie karnetu przez Klienta (chyba że niemożność wykorzystania karnetu wynikała z przyczyn leżących po stronie CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA)

8. Zakup karnetów oraz wszelkie informacje można uzyskać w CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA przy ulicy Jedynaka 16 w Wieliczce.

9. CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA nie przedłuża ważności karnetów z okazji świat i dni ustawowo wolnych.

10. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet oraz nie wydaje duplikatów zagubionych karnetów jeśli klient nie okaże dowodu wpłaty.

11. Z usług CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA może korzystać jedynie osoba wskazana w karnecie. Karnet nie może być odstąpiony innym osobom.

12. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

13. CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione.

14. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w niektórych zajęciach należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji w CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA, telefonicznie 788-407-305 lub mailowo biuro@reakcja.com.pl . W przypadku spóźnienia się CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA nie gwarantuje miejsca na zajęciach.

15. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać telefonicznie lub sms-em minimum 2 godziny wcześniej. W innym przypadku zajęcia zostaną skreślone z karnetu jako wykorzystane wejście w przypadku kart BENEFIT, MAX czy karnetów OPEN będzie pobierana opłata przy następnej wizycie.

16. W przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut klient wchodzi na zajęcia na własną odpowiedzialność.

17. Podczas zajęć z użyciem mat – zalecamy przynosić ze sobą ręcznik (ze względów higienicznych) lub swoje maty.

18. Na zajęciach z JOGI ćwiczy się na boso. Na zajęciach PILATES boso lub w skarpetkach.

19. CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny i w takim przypadku zobowiązuje się do przedłużenia karnetu o taką samą ilość zajęć, które się nie odbyły. Tym samym klient oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

20. W przypadku zastępstwa prowadzącego zajęcia CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA zobowiązuje się do przestrzegania formy w obowiązującym harmonogramie i uważa się za zajęcia odbyte.

21. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientów CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA. CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom.

22. Rozkład zajęć CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA dostępny jest na stronie www.reakcja.com.pl oraz w CTiR REakcja przy ulicy Jedynaka 16 w Wieliczce.

23. Płatność za karnety/zajęcia – tylko gotówką według aktualnego cennika.

24. Cennik usług ustalany jest przez kierownictwo Inter Arts Agency REaction i podawany do publicznej wiadomości.

25. CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć do jednej godziny przed ich rozpoczęciem w przypadku gdy liczba osób zainteresowanych danymi zajęciami będzie mniejsza niż 4 osoby.

26. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji CTiR REakcja oraz na stronie internetowej CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA.

27. Osoba reprezentująca CENTRUM TAŃCA i RUCHU REAKCJA: Zofia Stryszowska oraz Magdalena Malik. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od 02.06.2017 roku

Regulaminadmin